مدیریت استراتژیک پیشرفته

فایل دارای ۱۷ صفحه بصورت word می باشد

مدیریت استراتژیک پیشرفته

 

موضوعات :
– ارزیابی عوامل خارجی
– روشهای پیش بینی محیط خارجی
(efe)– فرایند تنظیم ماتریس
)
external  factor  evaluation)
– راست مغزی وچپ مغزی