تکنیک های پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت

فایل پاورپوینت با موضوع : تکنیک های پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت     دارای ۱۹ اسلاید

 

بخشی از متن :

اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ها در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﻓـﻦ  آوری اﻃﻼﻋـﺎت ، ﻣﺸـﺘﺮی ﻣﺤـﻮری ،  

ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ  ﮔﯿـﺮ ی   ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ .

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺰء ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮای  ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽ آید.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺎﻟﯽ وﻏﯿﺮﻣـﺎﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐـﺰ دارد و اﯾـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ و از ﻗﺎﻋﺪه ای ﺗﺒﻌﯿﺖ نمیکند.

درﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺑـﯿﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت(ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ) و اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪت (ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﻣـﺎﻟﯽ ) راﺑﻄـﻪ  ای ﺟﺪاﻧﺸـﺪ ﻧﯽ وﺟـﻮد دارد . 

واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﻄﺒﯿـﻖ دﻫﻨـﺪ .

ﻟـﺰوم داﺷـﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی امری ﺿﺮوری  به نظر می رسد.

اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ در اﺻﻞ تکنیک ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  با ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد…