مدیریت استراتژیک پیشرفته

ایران سرو

فایل دارای ۱۷ صفحه بصورت word می باشد مدیریت استراتژیک پیشرفته   موضوعات : – ارزیابی عوامل خارجی – روشهای پیش بینی محیط خارجی (efe)– فرایند تنظیم ماتریس )external  factor  evaluation) – راست مغزی وچپ […]