پایان نامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، حسابداری

پایان نامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، حسابداری

این فایل بصورت PDF و کامل دارای ۲۴۱ صفحه  با موضوع  ارزﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎﺑﺪاری   بخشی از متن : […]