بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پایبندی زنان به هويت فرهنگی

تلويزيون ماهواره‌اي

پایان نامه کامل رشته تبليغ و ارتباطات فرهنگي   با عنوان:   بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پایبندی زنان به هويت فرهنگي پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی عنوان […]