مقاله ISI با موضوع رابطه بین سواد مالی و اختلافات مالی بهمراه ترجمه

ایران سرو

تاثیر سواد مالی در اختلافات مالی برای ناظران حیاتی است.  نتایج نشان دادند که سواد مالی می تواند اختلافات مالی را کاهش دهد.  بنابراین،  دولت باید فعالانه به مردم آموزش دهند تا دانش مالی بیشتری […]