مقاله در مورد آلودگی هوا

مقاله ایی در مورد آلودگی هوا فایل Doc در ۳۶ صفحه مفید

 

بخشی از متن :

مفاهيم هوا و اقليم :

هواشناسي تنها مطالعه سطوح پاييني جو را كه داراي تغييرات دائمي است در بر مي گيرد.

تغييرات روزانه وضعيت جو در لايه پايين جو را وضعيت جوي يا وضع هوا مي گويند. به عبارت ديگر شرايط جوي موقت و معيني را كه براي كوتاه مدت در يك مكان معيني قالب مي گردد به اختصار هوا يا وضعيت هوا ناميده مي شود.

اقليم واژه اي است كه در فارسي مترادف با آب و هوا است. به عبارت ديگر اقليم يك مفهوم احساسي است كه مي توان آنرا متوسط كمي يا كيفي هواي يك منطقه دانست. به طور كلي هواشناسي عوامل زيادي را در بر مي گيرد كه عبارتند از : رطوبت , دما , بارندگي , باد , فشار هوا و قابليت ديد .

اما اقليم يك منطقه فقط با دو پارامتر دما و بارندگي سنجيده مي شود...

 

 

RIAL 50,000 – خرید