تجزیه وتحلیل بها، حجم و سود CVP

پاورپوینت با موضوع

تجزیه وتحلیل بها، حجم وسود CVP

دارای ۴۲ اسلاید

 

بخشی از متن

تجزیه وتحلیل بها، حجم وسودCVP

تحلیل بها،حجم وسود یک مدل برای تحلیل چگونگی تاثیر تصمیمات عملیاتی و بازاریابی برسود شرکت است که براساس ارتباط میان فروش،بهای متغیر،بهای ثابت،حجم وسود می باشد.

نقش استراتژیک((CVP

CVP به شرکت این امکان را می دهد تابوسیله فهم چگونگی تاثیر تغییرات درحجم فروش بربها وسود،استراتژی خود را به کارگیرد.شرکتهای دارای استراتژی رهبری بها باافزایش حجم فروش ودستیابی به بهای کل عملیاتی پایین تر در بازار رقابت می نمایند…

 

 

RIAL 50,000 – خرید