پاورپوینت (تامين مالي بلند مدت)

ایران سرو

این فایل با موضوع   تامين مالي بلند مدت  دارای ۳۴ اسلاید می باشد و مناسب است برای رشته های حسابداری و حسابرسی و مدیریت .

بخشی از متن :
تصميم گيري براي تامين مالي بلند مدت:
شرکتهادرتامين نيازهاي مالي بلندمدت خودمي توانندبين وام وسايرمنابع تامين مالي، مناسب ترين طريق راانتخاب کنند. باتوجه به ويژگي هاي اين منابع، مديرمالي بايددرانتخاب ترکيب منابع مالي مانندبدهي هاي بلندمدت، استفاده ازسهام ممتازوسهام عادي که به منظورسرمايه گذاري هاي شرکت به کار مي روند، عوامل متعددي راموردارزيابي قراردهد…