نقش نظام مدیریت در ترویج و توسعه روستایی

ایران سرو

تحقیق فوق دارای ۹ صفحه ( ۸ صفحه مفید ) دارای منابع و مأخذ در مورد  نقش نظام مدیریت در ترویج و توسعه روستایی

 

بخشی از متن :

مديريت علم و مهارت خاصي است كه براي كنترل و هدايت صحيح ومفيد عوامل موثر بر انجام هر نوع فعاليت (نيروي انساني ‌‍، منابع مادي و … ) براي رسيدن به اهداف مشخص به كار گرفته مي شود. مديريت ، مستلزم استفاده از منابع و امكانات سازمان و تركيب و هماهنگي آن ها به گونه اي است كه دستيابي به اهداف ميسر و امكان پذير گردد . مديران ترويج ، مسئول استفاده از منابع گسترده انساني ، اقتصادي و فيزيكي سازمان هستند . روش مديريت در سازمان های ، نهادها و اداراتي كه كار ترويجي مي كنند اگر چه داراي اصول يكسان مديريتي همچون ساير سازمان هاست ليكن ماهيتا متفاوت است . بررسي نكات مهم و كليدي در اين زمينه مديران ترويج را در اجراي هر چه بهتر برنامه ها و استفاده ي بهينه از ابزارهاي ترويجي ياري مي بخشد …

 

 

Buy Now button download - نقش نظام مدیریت در ترویج و توسعه روستایی