معرفی ارقام گندم واکنش به بیماری ها

گندم

موضوع :  معرفی ارقام گندم ، ارقام رایج ، واکنش به بیماری ها ، کنترل و مبارزه و دستور العمل های ضد عفونی بذور

فایل بصورت word بسیار کارآمد در ۱۶ صفحه دارای منابع و مأخذ و فهرست می باشد

 

بخشی از متن:

 

از آنجا که بهترین روش کنترل ومبارزه با بیماریهای گندم در ایران استفاده از ارقام مقاوم ومتحمل به بیماریهای مختلف آن می باشد و ضرورت اجرای این مهم ، امروزه با توجه به جهش ها و ورود وظهور نژادهای جدید بیماریها ،اصلاح نژاد در گندم را برای تولید ارقام مقاوم دراولویت روشهای کنترل ومبارزه قرار داده است…

 

کلیک نمایید