مدیریت دانش (Knowledge Management) مفاهيم، تجربه ها و پياده سازي

ایران سرو

این فایل با موضوع    مدیریت دانش  (Knowledge Management) مفاهيم، تجربه ها و پياده سازي دارای ۲۷ صفحه و بصورت pdf می باشد

بخشی از متن :

معرفی اجمالی مدیریت دانش :
مقدمه
: انسان تاكنون دو دوره اقتصادي را پشت سر گذاش ته است. زماني اقتصاد بشري مبتني بر كشاورزي بود .پس از آن با ابزارگرايي و آشنايي با اعجازي كه علوم مكانيك و سپس برق ايجاد نمود، دوره اقتصاد صنعتي پايه گذاري شد. در اين دوره ها زمين و كار به عنوان اصلي ترين عناصر و سرمايه هاي آدمي تلقي مي شدند.”توانگر” ني ز به كس ي اطلاق مي گرديد كه بيشترين بهره مندي را از اين دو نوع دارايي داشت. اما عصري كه در آ ن زندگي مي كنيم، بدون ت رديد در هيچ كدام از دو عصر كشاو رزي و صنعتي نمي گنجد. اگر چه كماكان زمين و كار دو مزيت مناسب در برتري جويي ها محسوب مي شوند … 

Buy Now button download - مدیریت دانش  (Knowledge Management) مفاهيم، تجربه ها و پياده سازي