فایل پاورپوینت اهمیت و ضروریات استفاده از جلبکها

جلبک

فایل پاورپوینت با موضوع : اهمیت و ضروریات استفاده از جلبکها 

 

بخشی از متن :

  • اهمیت استفاده از جلبکها
  • بی نيازی به خاک زراعی و آب شيرين
  •  قدرت استقرار آنها بر روی بسترهای سخت سنگی و بسترهای مصنوعی
  •  سازش پذيری بالای آنها با شرايط سخت آبهای دريايی و اقيانوسی
  •  داشتن پيگمان های فتوسنتزی جانبی که باعث افزايش بازده فتوسنتزی می شود
  •  استفاده از نور ضعيف موجود در بخشهای عمقی درياها و اقيانوسها
  • وجود ترکيبات بيوپلميری ارزشمند در ديواره سلولی آنها
  • وجود عناصر معدني ماکرو و ميكروي ضروری مورد نياز انسان و دام و گياه در پيکره سلولی جلبکها
  •  ارزش آنها در چرخه غذايی و هرم انرژی اقيانوسها که ٧١ درصد کره زمين را دربر دارند …

 

 

کلیک نمایید