سیستم كمپلمان complement

ایران سرو

موضوع: سیستم كمپلمان complement

دارای ۳۱ اسلاید

 

بخشی از متن:

—سيستم كمپلمان شامل پروتئينهاي پلاسمايي و غشايي مي باشد كه با يكديگر و با ساير مولكولهاي سيستم ايمني واكنش مي دهند
—اين سيستم بوسيله ميكروبها و يا آنتي باديهايي كه به  ميكروبها وساير آنتي ژنهاچسبيده اندفعال مي شود
—چنانچه این سیستم برسطح سلولهای میزبان فعال شود فعال شدن اين سيستم بوسيله پروتئينهاي تنظيمي كه در سطح سلولهاي طبيعي ميزبان وجود دارند مهارمي شود

 

Buy Now button download - سیستم كمپلمان complement