بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پایبندی زنان به هويت فرهنگی

تلويزيون ماهواره‌اي

پایان نامه کامل رشته تبليغ و ارتباطات فرهنگي   با عنوان:   بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پایبندی زنان به هويت فرهنگي

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
عنوان پایان نامه
بررسی تاثیر تماشاي تلویزیون ماهواره اي فارسی زبان بر پایبندي زنان به هویت
فرهنگی (مطالعه موردي زنان ۱۵ تا ۴۹ سال شهر تهران)

این فایل بصورت PDF دارای ۲۲۷ صفحه ( یک پایان نامه کامل می باشد )

بخشی از متن :

چکیده:
باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از شبکه هاي تلویزیون ماهواره اي در ایران، این پژوهش بر آن
بوده است تا تاثیر برخورداري و مواجهه با شبکه هاي فارسی زبان تلویزیون ماهواره اي را بر پایبندي به
هویت فرهنگی زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله تهرانی بررسی کند. روش تحقیق انتخاب شده، روش پیمایشی مقطعی
بوده است و ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه کتبی بوده که مقیاس پایبندي به هویت فرهنگی در آن
استاندارد بوده است. حجم نمونه براي اطمینان ۴۰۰ نفر انتخاب شده که براساس روش نمونه گیري
خوشه اي چند مرحله اي در شهر تهران انتخاب شده اند. تحلیل یافته هاي تحقیق نشان داده است که
بیش از ۸۲ درصد از زنان مورد مطالعه از شبکه هاي تلویزیونی برخوردار هستند و میزان مواجهه با آن در
مقیاس صفر تا صد برابر با ۵۰,۶۴ بوده است. میانگین پایبندي به هویت فرهنگی نیز در همین مقیاس
برابر با ۶۲,۵۵ بوده است و میانگین بعد ذهنی آن به میزان ۱۰ درصد بیشتر از هویت فرهنگ عینی بوده
است

قیمت این پایان نامه کامل فقط ۱۰۰۰۰ تومان

 

Buy Now button download - بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پایبندی زنان به هويت فرهنگی