الزامات فنـی و آزمون های کارایی پوشش های نانو در نگهداری و تعمیـر ساختمان ها

ایران سرو

این فایل بصورت Word دارای ۲۰ صفحه با موضوع الزامات فنـی و آزمون های کارایی پوشش های نانو در نگهداری و تعمیـر ساختمان ها

در این مقاله، ضمن بررسی مشخصات فنی مورد نیاز برای پوشش خواسته های بهره برداران ساختمان ها در کاربردهای مختلف، آزمون های کارایی پوشش های نانو در سه سطح آزمون های پایه، آزمون های کارکردی و مقیاس واقعی ارائه شده است. همچنین نتایج مطالعات در مورد جنبه های مختلف فنی و اقتصادی استفاده از پوشش های نانو در بهره برداری ساختمان ها ارائه می شود.

 

 

Buy Now button download - الزامات فنـی و آزمون های کارایی پوشش های نانو در نگهداری و تعمیـر ساختمان ها